معاونیت امور محصلان

     

مولوی شکر الله توحیدی   

معاونیت امور محصلان موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

معاونیت امور محصلان همیشه بخاطر تربیه اولاد سالم وطن عزیز ما افغانستان سعی و تلاش نموده انها را در راه آموزش و علم دانش  فرا خوانده هر جوان ما در آینده صاحب تحصیلات عالی بوده باشد تا بتواند از طریق  علم و دانش خود مصدر خدمت بمردم به وطن عزیز ما افعانستان شوند

وطن ما به جوانان تحصیل کرده و کدرها بیشتر ضرورت دارد  تا وطن ما آباد، آزاد و سربلند گردد

تشکیلات معاونیت محصلان

 معاون  امور محصلان

 1. مدیریت محصلان
 2. مدیریت پذیریش
 3. مدیریت فارغان

لایحه وظایف معاونیت امور محصلان در چوکات موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان قرار ذیل است

  1. همکاری با ریس موسسه در امور محصلان و دادن مشوره برای بهبود امورمحصلان.
  2. نظارت و رهبری  و فعالیت های امور نهاد مربوط به معاونیت امور محصلان.
  3. اتخاذ تدابیر ضروری برای بهبود وضعیت درسی در پوهنحی ها.
  4. ارزیابی و بررسی مقرره ها و لایحه ها و طرزالعمل های مربوط به محصلان و در صورت تهییه و طرح تعدیل و پیشنهاد آن به مرجع بالا.
  5. نظارت از امتحانات در وقت پیش بینی شده در لایحه امتحانات .
  6. طرح تقویم و اکادمیک سالانه موسسه و ارسال بموقع آن غرض تصویب به شورای علمی موسسه.
  7. اجراآت لازم پیرامون پذیریش محصلان نو شمول ثبت نتایج محصلان ، تاجل اکادمیک ثبت محرومان امتحان و انفکاک محصلان غایب و ناکام مطابق به معیار های پذرفته شده.
  8. طرح و عملی نمودن اقدامات لازم جهت فراهم ساختن مصروفیت های سالم خارج صنف برای محصلان از جمله ورزش  فعالیت های هنری آموزش اجتماع وعام المنفیه به همکاری معاون اداری.
  9. تکمیل آمار احصایه مربوط محصلان.
  10. فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرا کار های عملی ساحویی محصلان.
  11. ریاست از کمیته های مربوط.
  12. اجراآت ضروری در مورد صدور و تکمیل دیپلوم ها و تصدیق نامه های تحصیلی و ترانسکرپت.
  13. تهیه و توزیع کارت هویت به محصلان و جمع اوری آن بعد از فراعت آن ها .
  14. طرح و تطبیق لایحه نظم و دسپلین.
  15. اریه گذاریش از فعالیت های سالانه به ریاست شورای علمی موسسه .
  16. سازماندهی و نظارت از اجراع فیصله های شورای علمی موسسه تحصلات عالی در بخش محصلان.
  17. سایر وظایف که طبق قوانین و اصول جاریه موسسه به او تفویض می شوند.
  18. در آن شما موسسات تحصیلات عالی که معاون امور محصلان در تشکیل آن وجود ندارد وظایف معاون امور محصلان توسط معاون علمی موسسه اجرا می گردد.
 1.  

فعالیت های معاونیت محصلان 

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تا الحال هشت دور امتحان کانکور را سپری نموده محصلان این موسسه مطابق و علاقه یکه دارند در پوهنحی های انتخابی شان تحت تعلیم قرار میگیرند

  1. در سال تعلیمی 1396 از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی به تعداد 41 تن محصل ما سند فراغت و دیپلوم اخذ و به تعداد 6 نفر شان در پوهنحی ها و دوایر این موسسه جذب و کار می نمایند.
  2. از پوهنحی اقتصاد در سال 1396 به تعدا 31 تن فارغ و سند دیپلوم را اخذ و سه تن شان در این موسسه جذب به صفت استاد و مربع تدریس مینمایند. یک تعداد زیاد ان ها در بانک ها کار می نمایند.
  3. جشن فراغت شان راقسمی یادگاری در هوتل ها برگزار نمودند.
 1. در موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان مسابقات ورزشی  سازماندهی شده بود برای محصلان ممتاز خوبتر جهت تشویق شان جوایز نقدی مدال ها و کپ های قهرمانی توسط رهبر جوان پرتلاش و دل سوز موسسه محترم انجینر عبدالفتاح شریفی توزیع گردید در این محفل ریس فدراسیون الپیک بلخ نیز حضور داشتن.
  در سال 1397 از پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد موسسه 141 تن محصلان فارغ اسناد فراغت و نتایج شان ار طریق معاونیت امور محصلان به وزارت تحصیلات عالی ارسال شده عنقریب دیپلوم های شان اجراع می گردد.
 1.  

گزارش تدریسی امور محصلان

موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان در سال 1393 توسط محترم انجینر صاحب عبدالفتاح شریفی در چوکات وزارت تحصیلات عالی خصوصی ایجاد و دارای پوهنحی های ذیل می باشد

  1. پوهنحی طب معالجوی
  2. پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی
  3. پوهنحی اقتصاد
 1. پوهنحی طب معالجوی دارای 1460 تن محصل بوده از سال 1393 بفعالیت آغاز نموده توسط استادان ماستر و دوکتورا تدریس می شوند. طب معالجوی موسسه دارای صنوف های استندرد و لابراتوار های مجهز بوده دروس شان مطابق دولتی پیش برده می شود.
 2. پوهنحی حقوق و علوم سیاسی این موسسه دارای 2015تن محصل بوده در سال 1393 در چوکات موسسه تاسس توسط استادان لیسانس وماستر دروس شان پیش برده می شود. و کنفرانس های علمی در وقت زمانش دایر می گردد. و دروس شان مطابق نورم وزارت می باشد. ودو دورفراغت را به تعداد 111 تن جوانان خویش را به جامعه تقدیم نموده است.
 3. پوهنحی اقتصاد این موسسه 1202 تن محصل بوده  نیز در چوکات موسسه تحصیلات عالی و خصوصی ترکستان فعالت داشته از بدوتاسیس تا الحال دو دوره به تعداد115 تن جوان خویش را به جامعه تقدیم نموده توسط استادان ورزیده تدریس ان پیش برده می شود. دروس شان مطابق نورم وزارت قسم روزانه وشبانه پیش برده می شود.

قابل تذکر است که به تعداد مجموع سه پوهنحی به تعداد  4275 تن محصل در حال آموزش تدریس می باشند. که این یک رقم قابل ملاحظه را نشان می دهد