پوهنځی طب معالجوی

       

 پوهنځی طب معالجوی موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان

پوهنحی طب موسسه  تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بنا بر نیاز مبرم، اهمیت، اولویت تحصیلی و تقاضاهای مکررمردم شهر مزار شریف وولایات همجوار در اول ماه جوزا سال 1393 رسمآ ایجاد گردید. این پوهنحی از زمان  تاسیس تا کنون  مراحل تکاملی خود را پیموده و در حال حاضر دارای سه  دیپارتمنت شامل: دیپارتمنت های پاراکلینیک، کلینیکی   و بیزیک ساینس  میباشد. تعداد کثیری از داکتران جوان در این پوهنحی پرورش یافته که بعدآ به سمت های مهم دولتی و خصوصی گماشته  خواهند شد

 اهداف پوهنحی طب معالجوی 

  1. فراهم نمودن زمینه تحصیلات عالی مسلکی در بخش های مختلف طب معالجوی برای محصلان.
  2. تربیه نسل متخصص از لحاظ علمی و عملی.
  3. فراهم آوری تسهیلات برای فراگیری تحقیق و پیشبرد تحقیقات علمی در طب معالجوی.
  4. آموزش، توسعه و ترویج علوم اختصاصی.
  5. کمک برای ایجاد سیستم خدمات صحی استندرد در سطح منطقه.
  6. کمک به جلوگیری از امراض و ارزیابی فکتور های خطر خصوصاً در بخش امراض انتانی
  7. حفظ و ارتقا جایگاه اجتماعی پوهنحی

کمیته های فعال درپوهنحی

 1. کمیته نظم ودسپلین
 2. کمیته جندر
 3. کمیته فرهنگی
 4. کمیته نظارت ازامتحانات
 5. کمیته تضمین کیفیت واعتباردهی
 6. کمیته فرعی تحقیق
 7. کمیته بازنگری کریکولم درسی

 امکانات پوهنحی طب معالجوی ترکستان

 1. لابراتوار میکروبیولوژی
 2. لابراتوار بیوشیمی
 3. لابراتوار اناتومی
 4. لابراتوار هستوپتالوژی
 5. لابراتوار فزیولوژی
 6. لابراتوار فزیک
 7. لابراتوار کیمیا
 8. صنف های معیاری با سیستم پروجکتور و ال سی دی لیله با بهترین امکانات

 

   

   

اخرین رویداد های دانشکده طب معالجوی

دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان طی محفلی از استادان خویش تقدیر به عمل آورد.
دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان طی محفلی از استادان خویش تقدیر به عمل آورد.
مؤرخ 12/سرطان/1401 دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی ترکستان طی محفلی از استادان خویش تقدیر به عمل آورد. این محفل که با حضورداشت هیأت رهبری، استادن، کارمندان و محصلان در تالار کنفرانس های علمی...
محترم داکتر احمد شکیب کریمی متخصص داخله اطفال و استاد دانشگاه منحیث رئیس دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تعیین گردیدند.
محترم داکتر احمد شکیب کریمی متخصص داخله اطفال و استاد دانشگاه منحیث رئیس دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تعیین گردیدند.
محترم داکتر احمد شکیب کریمی متخصص داخله اطفال و استاد دانشگاه منحیث رئیس دانشکده طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان تعیین گردیدند.به اساس فیصله هیئت رهبری این مؤسسه مؤرخ 11/حمل/1401 محترم داکتر صاحب...