.امتحان کانکور متفرقه سمستر بهاری سال 1400 مؤفقانه سپری گردید

الیوم مؤرخ 10/ثور/1400 امتحان کانکور متفرقه با حضورداشت هیأت رهبری، استادن و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان از نزد داوطلبان در دو پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد این مؤسسه اخذ گردید.