معرفی ارتقای کیفیت

آمریت تضمین کیفیت در اثر کوشش های مکرر رهبری موسسه تحصیلات عالی خصوصی ترکستان بنابر نیازمندی جدی در پیشبرد امور اکادمیک با درنظرداشت سفارشات ریاست محترم تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت محترم تحصیلات عالی در تشکیل سال 1396 این نهاد تحصیلی  ایجاد گردیده است.

 حوزه ای فعالیت این آمریت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی از امور اکادمیک می باشد.

پیام آمر تضمین کیفیت  

ترقی ، انکشاف و توسعه در یک کشور متکی به رشد کمی و کیفی نهاد های تعلیمی و تحصیلی آن است. با تولید دانش و بهره برداری آن در یک جامعه میتواند تغییرات چشمگیری ایجاد شود زیرا رشد کیفی نهاد ها تاثیر مستقیم بر روی جامعه دارد. بر ما لازم است تا با درک مسئولیت خویش در راستای بهبود و ارتقای کیفیت علمی درین نهاد تحصیلی کوشا باشیم.

دستاورد های  مهم آمریت ارتقای کیفیت از سال 1402 تا ماه جوزا سال 1403.

آمادگی کامل جهت کسب  مرحله اول  اعتبار دهی

دریافت نقاط ضعف  نهاد تحصیلی  و اطلاع آن به ریاست نهاد تحصیلی جهت رسیدگی به آنها.

تهیه گزارش سالانه موسسه از ارزیابی خودی.

توحید گزارشات نظارت سالانه از برنامه های علمی و ارسال آن به ریاست تضمین کیفیت و اعتبار دهی.

بررسی ومشوره دهی پوهنحًی ها در سطح نهاد تحصیلی .

تدویر سیمنیار های:

رهنمودی تهیه و تدوین پلان استراتیژیک،  تفسیر معیار ها در مرحله اول  اعتبار دهی، سازگاری تضمین کیفیت در نظام دانگاهی

فرایند برنامه ریزی در نظام دانشگاهی ، رهنمود ساختن پلان ها ، رهنمود نوشتن یک گزارش خوب

رهنمود بازنگری داخلی مرور دوره ای و نظارت سالانه توسط آمر تضمین کیفیت برای رهبری پوهنتون، اعضای کمیته تضمین کیفیت، اعضای کمیته پلان استراتیژیک، آمرین دیپارتمنت ها و اعضای کمیته  

تدویر برنامه رهنمودی مراحل بازنگری در مرحله اول  توسط آمر تضمین کیفیت برای رهبری پوهنتون و اعضای کمیته تضمین کیفیت طبق رهنمود بازنگری شده در آغاز سال 1402.

تشریح و توضیح تفسیر میعار های در مرحله اول ، ارزیابی از کیفیت تدریس، پلان عملیاتی انفرادی و پلان بهبود تدریس برای استادان جدیدالتقرر از طرف آمر تضمین کیفیت در سیمینار تدویر یافته از طرف آمریت ارتقای کیفیت بابت سال 1402.

تشریح و توضیح لایحه سیستم کریدیت توسط معاون امور محصلان در برنامه تدویر یافته از جانب معاون امور محصلان برای محصلان جدیدالشمول سال 1402.

تهیه و ترتیب رهنمود توحید گزارشات نظارت سالانه در سطح پوهنحی در مطابقت با رهنمود مدون نظارت سالانه و مرور برنامه های علمی و رهنمود تهیه گزارش نظارت سالانه به سطح پوهنتون؛ در اواخر سال 1402.

تهیه و ترتیب چک لست ارزیابی از آمریت تضمین کیفیت، آمریت امور استادان، آمریت تحقیقات علمی، آمریت انکشاف مسلکی استادان در جریان سمستر خزانی سال 1402.

راه اندازه پروسه ارزیابی از اجراات معاونین پوهنتون، روسای پوهنحی ها و آمرین آمریت های اکادمیک معاونیت امور علمی.

نظارت و اجرای ارزیابی از کیفیت تدریس به سطح دیپارتمنت ها، پوهنحی و پوهنتون.

همکاری در ایجاد کمیته ها ی اصلی و فرعی و انتخاب اعضای آن.

به دسترس قرار دادن تمام اسناد های برای پوهنځی ها در صورت نیازشان.

تامین ارتباط با ریاست ارتقای کیفیت و اعتبار دهی  در ارتباط به موارد مربوط به تضمین کیفیت.

و سایر موارد دیگر…

لایحه وظایف آمریت ارتقای کیفیت

 آمریت ارتقای کیفیت تمام مواد مندرجه لایحه وظایف خویش را بصورت دقیق دانسته و در خصوص تعمیل آن با حد اکثر توانایی، موثریت و مولدیت تلاش می‌کند. این لایحه شامل ذیل می‌باشد:

 1. ترتیب پلان کاری ماهانه، 6 ماهه و یکساله برای جلسات و برنامه های ارتقای کیفیت مؤسسه و ارسال آن به تمام دانشکده‌ها؛
 2. برگزاری منظم جلسات کمیته تضمین کیفیت مؤسسه و پیگیری تصامیم اتخاذ شده در جلسات؛
 3. ارتباط با ریاست ارتقای کیفیت وزارت محترم  تحصیلات عالی و انتقال تجارب آن به مؤسسه؛
 4. برقراری ارتباط توام با احترام متقابل به همراه اعضای کمیته ارتقای کیفیت مؤسسه، کمیته های فرعی ارتقای کیفیت و سایر بخش های داخلی جهت راهنمایی، هماهنگی و تسهیل فعالیت های مربوط به ارتقای کیفیت؛
 5. تهیه و ترتیب پرسشنامه ها، جداول، و فرمت های لازم برای سهولت در امور ارتقای کیفیت؛
 6. اجرای وظیفه در کمیته ارتقای کیفیت  مؤسسه به عنوان عضو و منشی جلسات؛
 7. برسی توانمندی های استادان در همکاری با معاونیت علمی و دانشکده ها؛
 8. اجرای برنامه های ارتقای کیفیت، ‌تحلیل و گزارش آن در پایان هر سمستر در همکاری با معاونیت علمی؛
 9. نظارت، ارزیابی و اطمینان از تطبیق کریکلوم درسی دانشکده ها در هر سمستر؛
 10. نظارت، ارزیابی و اطمینان از تطبیق ارزیابی های پنجگانه در تمام دانشکده ها ( ارزیابی عمومی اخیر سمستر) با همکاری پوهنځی ها.

 کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی ترکستان

کمیته‌ تضمین کیفیت پوهنتون تحت سرپرستی معاونت علمی-تدریسی فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی آن برنامه ریزی و نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای کیفیت در سطح موسسه، انجام ارزیابی خودی موسسه و ارائه گزارش آن به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی می باشد. لایحه وظایف این کمیته قرار ذیل می باشد:

الف ) در مورد برنام های تضمین کیفیت و اعتباردهی

 • تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی.
 • نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، پوهنحی ‎ها و دیپارتمنت ‎های فارغ ده.
 • تهیه گزارش های ارزیابی خودی نهادتحصیلی.
 • بررسی گزارش ارزیابی خودی پوهنحی ‎ها و دیپارتمنت ‎های فارغ ده.
 • همکاری با تیم بازنگرها در جریان بازنگری.
 • آشنایی کامل با پلان ستراتیژیک ملی تحصیلات عالی، پلان ستراتیژیک موسسه مربوط و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحۀ تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی.
 • ارایۀ مشوره به رییس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت پوهنحی ‎ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه‎ها، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و سایر عرصه‎های علمی مؤسسه.
 • تهیه اسناد مناسب برای کمیتۀ به اساس بازنگری از فعالیت‎های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر پوهنحی.
 • حفظ محرمیت تصامیم مجالس کمیتۀ، بحث‎ها با پوهنحی‎ ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای مؤسسه.
 • برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی.
 • تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره یی برنامه ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن.
 • اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح محول میگردد.

ب) درمورد اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت

تهیه یک پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت‎ها برای تمام معیارهای تضمین کیفیت واعتباردهی.

تهیه میکانیزم برای تطبیق پلان عملیاتی و ارایۀ راه‏ های بیرون رفت از موانع تطبیق آن.

نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی.

نظارت از تطبیق پلان ستراتیژیک ملی وزارت و پلان ستراتیژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه.

تدویر محافل برای تطبیق پلان‎ها و برنامه‏های تضمین کیفیت در سطح نهاد تحصیلی.

تطبیق سایر برنامه‏های که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت محول میگردد.

تهیه و تطبیق نوآوری‏ها و برنامه‏های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می‏گردد.

نظارت از بودجه و کمک‏ها برای نهادهای تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان استراتیژیک و سایر پلان‏ها.

نظارت و بررسی از تطبیق خط مشی یاد دهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی.

ج) در مورد نظارت و بررسی از تمام اموراکادمیک

حسب حکم شماره (۴۹۳۳/۳۷۸۴) مؤرخ ۱۳/۸/۱۳۹۲ مقام محترم وزارت تحصیلات عالی نظارت و بررسی، از تمام امور اکادمیک به دوش کمیتۀ ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهاد تحصیلی است که شامل وظایف ذیل می‎باشد:

نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت وبررسی امور تدریس بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، سامان و آلات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت ‏ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچر نوت‎ ها و سایر مواد برای اصلاح و ستندرد شدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت وبررسی دقیق از تطبیق کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‏ ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی نهاد تحصیلی.

نظارت از نظم و دسپلین نهاد تحصیلی و ارایۀ گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی.

نظارت از کار برد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم اوقات سمستر.

نظارت و بررسی از فعالیت ‏های اکادمیک دیپارتمنت‏ ها و پوهنحی ‏ها.

نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‏ها، طرزالعمل‏ها و سایر اسناد تقنینی ساحه اکادمیک.

نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، تحقیقی، نشراتی طبق مواد مقرره استقلالیت مالی پوهنتون‎ها.

اعضای کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون بر اساس رهنمود، به وسیله شورای علمی انتخاب گردیده و 9 نفر می باشند.

شمارهنام وتخلصدرجه تحصیلرشته تحصیلی
 مسعود   صدیقیماستراقتصاد
 سمیع الله   پهلویلیسانسحقوق و کیمیا بیولوژی
 فرید احمد  پیکانلیسانسحقوق وعلوم سیاسی
 شکر الله  توحیدیلیسانسشرعیات
 خالد بهامتخصصطب معالجوی
 علی احمد   نوریماسترحقوق کاندید دکترا
 سنایی    شنواماستراقتصاد

کمیته های فرعی تضمین کیفیت:

تحت نظر کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون، کمیته ‌های فرعی در پوهنحی ها و دیپارتمنت ها تشکیل گردیده است. بدین ترتیب پوهنتون دارای 3 کمیته فرعی تضمین کیفیت در سطح پوهنحی ها بدین شرح است:

 • کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی طب معالجوی.
 • کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی اقتصاد.
 • کمیته ارتقای کیفیت پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی .

کمیته‌ های تضمین کیفیت پوهنحی ها تحت سرپرستی ریاست پوهنحی ‌های مربوط فعالیت می نمایند. وظیفه اصلی این کمیته ها برنامه ریزی و انجام ارزیابی خودی در سطح هر پوهنحی و ارائه گزارش به کمیته ارتقای کیفیت پوهنتون می باشد.

کمیته های فرعی تضمین کیفیت در دیپارتمنت ها تحت سرپرستی آمران دیپارتمنت های مربوطه فعالیت می کنند. این کمیته ها ارزیابی های خودی را در سطح دیپارتمنت انجام داده و به کمیته های ارتقای کیفیت پوهنحی گزارش می دهند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *