پوهنتون ترکستان مطابق تقویم اکادمیک امتحانات فاینل سمستر بهاری سال 1403 خویش را به تاریخ 1403/04/09 آغاز نموده

در اولین روز از شروع امتحانات سمستر بهاری این نهاد تحصیلی، هیئت رهبری از نحوۀ عمل‌کرد کمیته‌های امتحانات پوهنحی‌ها و ساخت سؤالات امتحان بررسی و کنترول به عمل آوردند.
هیئت رهبری پوهنتون ترکستان عملکرد کمیته‌های پوهنحی‌های پوهنتون را مثبت ارزیابی نمودند، بنابراین هیئت رهبری واساتید این نهاد علمی واکامیک برای تمام محصلین عزیز امتحانات خوب وموفقیت از بار گاه ایزد منان استدعا دارند.
مدیریت فرهنگی پوهنتون ترکستان 9 سرطان 1403

Leave a Comment